กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Information Technology Management Guidelines for Schools in Eastern Educational Service Area
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2557