กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบาบัดที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Development of Recreation Therapy Program for Aging Happiness
  ชื่อเจ้าของผลงาน  จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2557