กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การจัดทำแผนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Practical Planning and Policy Advice on Water Management and Flood Relief in the Area of the Tha Chin Basin
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ชัยยุทธ ชินณะราศรี และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2556