กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การจัดทำกฎหมายตามรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Legislative development model on Telecommunication and Communications
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550