กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การทุจริตในองค์การภาครัฐที่มุ่งดำเนินการในรูปธุรกิจ: ศึกษากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Corruption in the State Enterprise:Case Study of MCOT Public Company
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุรพล ศรีวิทยา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550