กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตำบล
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Sufficiency Economy Philosophy in Sub-district Administration Organization
  ชื่อเจ้าของผลงาน  กาญจนา บุญยัง และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550