กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผลกระทบของการใช้จ่ายภาษีในระบบการคลังของประเทศ
  ชื่อเรื่อง (English Title)   The Impacts of Tax Expenditure on the Fiscal System of Thailand
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เชิดชัย ขันธ์นะภา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550