กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศไทย:การสร้างความกลมกลืนและความมั่นคงในชุมชน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Impact of Transnational Migration on Border Community in Thailand: The Case of Harmony and Security Building in Mae Sot Town
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุภางค์ จันทวานิช และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550