กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Sufficiency Economy as a way of inmate?s lives
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เพลินใจ แต้เกษม และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2551