กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ศักยภาพของประเทศไทยต่อการมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Assessment of Thailand?s Readiness for Nuclear Power Plants
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ดุลย์?พงศ์ วงศ์แสวง และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550