กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางด้านการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Right, Freedom and Equality of Education for Disable Persons in the Article?s Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550.
  ชื่อเจ้าของผลงาน  จุไร ทัพวงษ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550