กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การต่อต้านการคอร์รัปชั่น : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Anti-Corruption : Monetary Flow Measurement
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2557