กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  โครงการวิจัยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Research on Thailand?s Environmental Laws
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551