กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Restorative Justice and the Criminal Dispute? Resolotion in the
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สิทธิกร ศักดิ์แสง
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551