กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การใช้เงินในกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม : เปรียบเทียบอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Spending of Social Security and Workmen Compensation Funds :
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ภฑิตา ภูริเดช
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551