กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของการค้าปลีกที่ยั่งยืน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Problems and Solving for the Future of Sustainable Retail Trading and Modern Trade
  ชื่อเจ้าของผลงาน  สุจินดา เจียมศรีพงษ์
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551