กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอุทยานการประมงใต้ทะเลไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Feasibility Study on the Establishment of Thai Underwater Marine Fishery Park
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2551