กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Management of Cultural Heritage in Religious and Sacred Place
  ชื่อเจ้าของผลงาน  โชติมา จตุรวงค์
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551