กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชอาหารของประเทศไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Study to Manage the Problem of Toxic Residues in
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เวณิกา เบ็ญจพงษ์
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551