กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ : มุมมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศต้นทาง
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Protection and Welfare of Thai Workers Overseas: Views from the Policies and Laws of the Country of Origin
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ศิริพร สัจจานันท์
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2552