กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  แนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Guideline of the Royal Thai Police?s Human Resource Management
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2553