กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณีมันสำปะหลัง
  ชื่อเรื่อง (English Title)  A Study for Interfering Assessment of Agricultural Price In Case Study on Cassava Production
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ชาตรี ศิริสวัสดิ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2553