กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Status and Trend of e-Learning in Thai Society
  ชื่อเจ้าของผลงาน  จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552