กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเด็กไร้สถานะในจังหวัดสมุทรสาคร
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Remedies for Stateless Children Problem : Study in Samut Sakhon Province
  ชื่อเจ้าของผลงาน  รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552