กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Improvement Study on Operational Structuring of Tourist Police Division
  ชื่อเจ้าของผลงาน  จิตศักดิ์ พุฒจร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552