กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาเปรียบเทียบแบ่งผลประโยชน์ผลผลิตจากทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  A Comparative study of Benefit Allocation from International Petroleum Resources Management
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552