กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ผลกระทบนโยบายการเงิน การคลัง ต่อการส่งออกของไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Impacts of Monetary and Fiscal Policy on Thai?s Export
  ชื่อเจ้าของผลงาน  กัมปนาท เพ็ญสุภา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552