กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การใช้สิทธิของเรือประมงไทยในการผ่านน่านนํ้าต่างประเทศและการคุ้มครองของรัฐบาลไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Right of Navigation and International Protection of Thai fishing vessel in foreign maritime zone
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2552