กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Problems Concerning Legal Enforcement on Archaeological Sites, Artefact and Sacred Places: Case Study on Ayutthaya Province Island
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ณชัชชญา (สุนีย์) ทองจันทร์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554