กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Quality of Life, Retention and Social Support of Professional Nurses in the Unrest Areas of Three Southern Thai Border Provinces
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554