กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Legal Problems Concerning Home Stay Business
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554