กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตทางทะเลของประเทศไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Legal Problems on the Protection of the Underwater Culture Heritage in Thailand Maritime Zones
  ชื่อเจ้าของผลงาน  เกียรติพร อำไพ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554