กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Study of Capacity Building Development on Land Use and Tourism Resource Management for Sustainable Tourism Promotion
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ปรารถนา สถิตย์วิภาวี และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554