กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  An Approach to Develop a Case Administration System in the Police Station
  ชื่อเจ้าของผลงาน  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2555