กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่อง  อิทธิพลของความเคร่งศาสนา ความรู้สึกแปลกแยก และค่านิยมประชาธิปไตยที่มีต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการต่อต้านเผด็จการ) ของอาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ
  ผู้จัดทำ  มาริษ คุณากร
  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2553
  ระดับ   ปริญญาเอก
  คำชี้แจง  วิทยานิพนธ์ที่แสดงทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ที่สถาบันการศึกษาภายในประเทศส่งเข้าร่วมคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง