กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่อง  ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ผู้จัดทำ  สำเริง ไกยวงค์
  สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2554
  ระดับ   ปริญญาเอก
  คำชี้แจง  วิทยานิพนธ์ที่แสดงทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ที่สถาบันการศึกษาภายในประเทศส่งเข้าร่วมคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง