กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่อง  บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี
  ผู้จัดทำ  พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญโญ (ภวกานันท์)
  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2550
  ระดับ  ปริญญาโท
  คำชี้แจง  วิทยานิพนธ์ที่แสดงทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ที่สถาบันการศึกษาภายในประเทศส่งเข้าร่วมคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง