กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพกับการจัดการโซ่อุปทาน : การวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
  ผู้จัดทำ  อัศม์เดช วานิชชินชัย
  สถาบัน  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2552
  ระดับ   ปริญญาเอก
  คำชี้แจง  วิทยานิพนธ์ที่แสดงทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ที่สถาบันการศึกษาภายในประเทศส่งเข้าร่วมคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง