กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Policy Recommendations for Equality Access to Good Pharmaceutical Services at All Levels
  ชื่อเจ้าของผลงาน  บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554