กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินผลงานของวุฒิสภา
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Senate Achievements Evaluations
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548