กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The study of a guideline to remedy the lands and the habitations for the people who encountered the risk from Tsunami
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พรรษา สุขสมจิตร์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548