กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
  ชื่อเรื่อง (English Title)  STUDY ON APPROPRIATE EXTENSION MODEL FOR HOM MALI ORGANIC RICE PRODUCTION WHICH PARTICIPATORY APPROACHES AMONG GOVERNMENT AGENCIES NON GOVERNMENT SECTORS AND FARMERS
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ประวัติ สมเป็น และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548