กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง : ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Claining of Damages in the Administrative Cases: A Study on Section 16 and 17 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พรชัย สุนทรพันธ์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2548