กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Development of Thai Senate Committee
  ชื่อเจ้าของผลงาน  วนิดา สัจพันโรจน์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2549