กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กไทย ?โตไปไม่โกง?
  ชื่อเรื่อง (English Title)  ?NO Cheating? Policy Recommendation for moral Child Development
  ชื่อเจ้าของผลงาน  แก้วเวียง นำนาผล และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2555