กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาจัดทําสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  A Study of Essence of Legislation on the Promotion of Public Participation
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2549