กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The People and Bureaucrat s attitude and satisfaction of public administrative reform
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  การเมืองและการปกครอง
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2546