กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Expropriated land usage under the government
  ชื่อเจ้าของผลงาน  นัยนา เกิดวิชัย และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2547