กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาศักยภาพการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจไทยทั่วประเทศ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  A Study on Competitiveness of Thai State Owned Enterprises
  ชื่อเจ้าของผลงาน  มนตรี โสคติยานุรักษ์
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2549