กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหาการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
  ชื่อเรื่อง (English Title)  The Implementation Problems of the Thai Asset Management Corporation
  ชื่อเจ้าของผลงาน  พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2546